Free cookie consent management tool by TermsFeed

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

hatályos 2020. március 11. napjától

 Az Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete, a továbbiakban: GDPR) előírásainak megfelelően a Full Cosmetix Kft. az alábbi tájékoztatást nyújta a cég által üzemeltetett www.fullcosmetix.hu weboldallal (továbbiakban: Weboldal) kapcsolatosan folytatott adatkezelésről.

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót annak érdekében, hogy megismerje hogyan kezeljük adatait.

Az érintett a Weboldal használatával akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a Weboldalon nem regisztrálhat, nem rendelhet meg terméket, hírlevélre nem iratkozhat fel, tekintettel arra, hogy GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak. A megadott adatok valóságáért az érintett tartozik felelősséggel.

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy a Weboldal funkciói, a megrendelések nyilvántartása és teljesítése csak abban az esetben lehetséges, ha az érintett az adatait az Adatkezelő részére megadja, és az adatkezeléshez hozzájárul.

1. Adatkezelő

Full Cosmetix Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 187-189.
Cégjegyzékszám: 01 09 299108
Adószám: 25968040-2-43
Telefon: 06-20-336-0737
Email: [email protected]
(továbbiakban: Adatkezelő)

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az Adatkezelőnél az Adatkezelő munkavállalói ismerhetik meg a 2. pontban meghatározott adatkezelési cél eléréséhez szükséges mértékben.

2. Az adatkezelés jogalapja célja, időtartama, kezelt adatok köre

Az adatkezelésre az érintett önkéntes, a Weboldalon található megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Weboldal használata során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Az Adatkezelő az érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, illetve, ha az érintett feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében használja.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az érintett jogainak védelme.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott email címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az érintettet terheli, aki az email címet regisztrálta.

Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi jogalapon, célokból és időtartamig kezeli:

Adatkezelés fajtája Adatkezelés jogalapja Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Regisztrált felhasználóra vonatkozó adatkezelés Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont) Név, email cím, számlázási és szállítási adatok Felhasználói fiók kezelése, rendelési adatok és számlák megtekintési lehetőségének biztosítása Az érintett adattörlésre vonatkozó kérelméig
Regisztrált felhasználóra webshop vásárlás esetén vonatkozó adatkezelés A szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont) Név, cím, email cím, telefonszám, számlázási és szállítási adatok Webshop vásárlás nyilvántartása, teljesítése, visszaigazolás küldése, teljesítéssel kapcsolatos kommunikáció A teljesítését követő 5 évig (Ptk. szerinti elévülési határidőig)
Számlázási és szállítási adatok kezelése Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c pont) Számlázási és szállítási név és cím Webshop vásárlás ellenértékének számlázása és a vásárlás kiszállítása Számviteli törvényben meghatározott határidőig, tehát 8 évig
Hírlevél, reklámajánlat küldése Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont) Keresztnév, email cím Reklámajánlatok, akcióról szóló tájékoztatások küldése elektronikus úton Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig
Online kapcsolatfelvétel az érintett által Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont) Email cím, név, tárgy, üzenet Az érintett weboldalon feltett kérdésének megválaszolása az ügyfélszolgálat által A kapcsolat felvételtől számított maximum 30 nap

 

A webshop regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció érintett általi törlésére, valamint az Adatkezelő általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor.

 A Weboldalon leadott rendelésekkel összefüggő adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségét teljesíti.

 Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről történő leiratkozásig tart.

 A kötelezően megadandó adatok hiányában az Adatkezelő nem tudja az érintett által igénybe venni kívánt szolgáltatást nyújtani, tehát nem tudja például a felhasználói fiókot létrehozni és kezelni, vagy a megrendelést teljesíteni.

Reklámküldemények és ajánlatok küldése céljából az Adatkezelő kizárólag az érintett külön erre irányuló kifejezett hozzájárulása esetén kezeli az adatokat a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően. Az érintett a hírlevélben található link alkalmazásával, vagy az Adatkezelő 1. pontban rögzített elérhetőségein bármikor megtilthatja, hogy részére az Adatkezelő a továbbiakban reklámküldeményt küldjön.

3. Adatfeldolgozók

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozókat (pl. rendszergazda, fuvarozó vállalat, könyvelő) vesz igénybe.

Adatfeldolgozók megnevezése:

  • GLS Hungary Kft. – Házhozszállítás
  • One Stack IT Kft. – Weboldal fejlesztés, rendszergazdai tevékenység
  • TORTURA NON GRATA Kft. – Könyvelés
  • OTP Mobil Kft. – SimplePay bankkártyás fizetés

Az Adatkezelő az érintettek személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag az érintett hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak hatósági megkeresések esetén adjuk ki.

 Az Adatfeldolgozók az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni, megőrizni és törölni. Az adatfeldolgozás során az adatokat az adatfeldolgozók munkavállalói ismerhetik meg.

Adatfeldolgozó neve Adatfeldolgozó címe Adatfeldolgozási tevékenység Feldolgozással érintett adatok
One Stack IT Kft. 1033 Budapest, Reviczky Ezredes utca 2. Weboldal üzemeltetés Név, cím, telefonszám, email cím, születési dátum, IP cím
One Stack IT Kft. 1033 Budapest, Reviczky Ezredes utca 2. Webhosting tevékenység Név, cím, telefonszám, email cím, születési dátum, IP cím
OTP Mobil Kft. 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19. Online bankkártyás fizetés Név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi
GLS Európa u. 2.
Szállítás Név, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím adatok
Google Analytics és Remarketing használata IP cím, felhasználók email cím
TORTURA NON GRATA 1196 Budapest, Rákóczi u. 129. fsz.3. Számlák könyvelése Számlázási név és cím

 

4. Adattovábbítás

 Az Adatkezelő az adatokat harmadik személynek nem továbbítja. Az adatok továbbítása kizárólag hatóság vagy bíróság felhívására, jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében történhet.

5. Profilalkotás

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy a hírlevélre feliratkozottakra vonatkozóan profilalkotást végez. A profilozás során technikai művelettel meghatározza, hogy a hírlevélre feliratkozott korábban megtekintette-e a hírlevél alapján a Weboldalt, illetve, hogy vásárolt-e, és ez alapján az információ alapján küld a továbbiakban számára hírlevelet az érintett érdeklődési körének megfelelően. Ez a tevékenység a jobb felhasználói élmény nyújtása céljából történik és az érintettre nézve a szolgáltatások és akciók ajánlásán kívül más következménnyel nem jár.

6. A Weboldal használatával és működésével kapcsolatos technikai jellegű adatkezelés

A Weboldal látogatása során az érintett számítógépére kerülnek elmentésre szövegformátumú fájlok (továbbiakban: Sütik). Az Adatkezelő főként az ún. session cookies sütiket használja, melyek a böngésző bezárásakor azonnal törlődnek. Ezek segítségével lehet megjeleníteni például a kosár tartalmát bármilyen oldal nézegetése közben, itt olvashatja el az érintett, mit tett eddig kosarába és mi ezek aktuális együttes ára. Ezek a szövegformátumú fájlok személyes adatokat nem tartalmaznak. Ezenkívül az Adatkezelő használ olyak sütiket is, ún. permanent cookies-t, melyek több látogatás során használatosak. Ezek a sütik is kizárólag az érintett IP címét tartalmazzák. Főleg ezek a Sütik biztosítják azt, hogy az Adatkezelő Weboldalának ajánlata barátságosabb, hatékonyabb és biztonságosabb legyen. Ezeknek a fájloknak köszönhetően lehetséges például, hogy a honlapon megjelenjenek azok az információk, melyek az érintett érdeklődésének felelnek meg. A sütik használatának célja az, hogy az ajánlat a lehető legjobban alkalmazkodjon az érintett igényeihez és a böngészés a lehető legkényelmesebb legyen. Az érintett személyének azonosítása ezen Sütikkel nem lehetséges.

Természetesen a böngésző beállítható úgy is, hogy több látogatás alatt használt Sütiket a merevlemezre ne mentse el, azonban csak a sütik használatával használhatja ki és élvezheti teljes mértékben az érintett a Weboldal egyes funkcióit. Például, ha árut helyez a kosárba, a szerver elolvassa a süti kódját és ezzel megjegyzi, hogy az áru a Vevő kosarába tartozik. Ha a Vevő a Webáruház után más honlapokat látogat meg és utána visszatér a vásárláshoz, a kosarában benne marad mindaz, amit korábban beletett. Ez a szolgáltatás csak a sütik használatának engedélyezésével lehetséges. Ezért Adatkezelő javasolja, hogy a Sütiket az érintett hagyja bekapcsolva.

A Sütik megtekintése és törlése általában a webböngésző beállítások funkcióját választva bármikor lehetséges, erről további információt a webböngésző “Súgó” menüjéből kaphat.

A Weboldal használatával az érintett hozzájárul a sütik rögzítéséhez, tárolásához és feldolgozásához a jelen pontban meghatározott módon és célokra.

A Webáruház a következő sütiket használja:

Süti neve Célja Mennyi ideig tárolja az adatot?
wishlistId A vevő Kedvenceim listájának azonosítása 12 hónap
exit-popup Információ arról, hogy a vevő látta-e a kilépés felugró ablakot 12 hónap
lastSeen A vevő által korábban megtekintett termékek 14 nap
otto_num_of_items_per_page Információ arról, hogy egy oldalon hány termék jelent meg 1 hónap
CAB Információ arról, hogy a vevő korábban vásárolt-e 12 hónap
remm Vevői fiók információ annak érdekében, hogy automatikusan be tudjon jelentkezni a fiókjába 14 nap
et_last_campaign Információ arról, hogy a vevő melyik marketing csatornáról érkezett a webáruházba (statisztikai cél) 12 hónap
cookieBoxCookie Információ arról, hogy a vevő elfogadta-e a süti figyelmeztetést 1000 nap
topBenefits Információ arról, hogy a vevő bezárta-e a [top benefits] blokkot Böngésző bezárásáig
cookieLoginUsername Vevő email címének tárolása belépéshez Böngésző bezárásáig
nwlPopupWindow Információ arról, hogy a hírlevél felugró ablak megjelent Böngésző bezárásáig
homepageLayer Kiegészítő süti ahhoz, hogy meg lehessen állapítani, hogy a hírlevél felugró ablak 1000 nap
SocialOptOut Facebook plugin tiltása 1000 nap
ExchangeOrderID Számlaszám tárolása, ha a vevő termékcserét szeretne 30 perc
viewedOuibounceModal Információ arról, hogy a kosárban hagyott termék felugró ablak megjelent-e Böngésző bezárásáig
PHPSESSID Munkamenet azonosító a weboldali alkalmazások autentikációjához processzek Böngésző bezárásáig
TRADEDOUBLER Lyoness 24 hónap

 A Weboldal alkalmazza a Google Analytics-et, a Google Inc. (“Google”) webelemző szolgáltatását. A Google Analytics ugyancsak sütik használatával működik, olyan szövegfájlokkal, amelyek az érintett számítógépén tárolódnak és lehetővé teszik a Webáruház használatának elemzését. A sütik által létrehozott, a Webáruház látogatója által történő használatát rögzítő információk rendszerint a Google szerverére kerülnek át az USA-ba, és ott is tárolódnak. Azonban az érintett IP-címe előzőleg rövidített formában kerül át, amennyiben az az Európai Unió tagállamában található, vagy más olyan államéban, amely az Európai Gazdasági Régióról szóló Egyezmény aláírója. Csak különleges esetekben kerül át a teljes IP-cím az USA-beli Google szerverre, és kerül sor ott a rövidítésre. A Google ezt az információt arra használja, hogy kiértékelje a Webáruház érintett által történő használatát, hogy az oldalaktivitásról jelentéseket állítson elő, és további szolgáltatásokat nyújtson a Webáruház működtetőjének a weboldalhasználatával kapcsolatban. A Google Analytics keretén belül az érintett böngészőjéről átküldött IP-címet nem kombinálják más Google-adatokkal. A sütik tárolását az érintett megakadályozhatja böngészőjének megfelelő beállításával. Továbbá, a süti által készített, az érintett weboldal használatát rögzítő adatok (pl. IP-cím) Google-hoz történő továbbítását és feldolgozását is megakadályozhatja, ha letölti és installálja a böngésző segédprogramot (plugin) a következő linkről: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 A Google által az Analytics szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelésről bővebben itt tájékozódhat: www.google.com/analytics

A “Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja” című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

Google AdWords remarketing: a Webáruházban tett látogatások során egy vagy több sütit küld a weboldal a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen sütik a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a sütiket csak egyes aloldalak látogatása esetén küldi el a weboldal a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem. A Google, ezen sütik segítségével tárolja, ha az érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók sütijeit is letilthatják): www.google.com/ads/preferences/

 A Google soha nem kapcsolja össze az érintett IP címét a Google által tárolt egyéb adataival. Az érintett IP címe anoním módon kerül tárolásra, így személyes adataival nem összekapcsolható.

Retargeting technológiák: A Webáruház retargeting technológiát használ. Ez lehetővé teszi az Adatkezelő számára, hogy reklámokkal célzottan megszólítson minden olyan internetfelhasználót, aki már érdeklődött a Werbáruházban termékei iránt. Tanulmányokból ismert, hogy a személyre szabott, érdeklődésen alapuló reklám az internetfelhasználó számára sokkal érdekesebb, mint az a reklám, amely nem rendelkezik ilyen személyes vonatkozással. A reklámeszközök beillesztése retargeting esetén süti alapú, a korábbi felhasználói viselkedés elemzése alapján történik. Természetesen itt nem tárolnak személyes adatokat, és a retargeting technológia alkalmazása éppúgy az érvényes adatvédelmi jogszabályok figyelembevételével történik.

Facebook Custom Audience (egyedi közönség): ez a Facebook által rendelkezésre bocsátott eszköz lehetővé teszi az Adatkezelő számára, hogy ún. sütik (cookie) és webjelzők (web beacon) és hasonló technológiák alkalmazásával felmérje és gyűjtse felhasználói adatait, és ily módon hatékonyabbá tegye a Facebook-on folytatott reklámtevékenységét, például azáltal, hogy bizonyos bejegyzéseket csak a Webáruház látogatói számára tesz elérhetővé. Az ezzel a funkcióval rögzített adatok kizárólag titkosítva/ álnevesítve kerülnek a Facebook felé továbbításra. Az egyes felhasználók Facebook-on elérhető személyes adatai számunkra nem hozzáférhetők. Ezzel a webes funkcióval kapcsolatos további információkat a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://www.facebook.com/about/privacy/

A Facebook custom audience funkcióval történő adatrögzítést kikapcsolhatja itt: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

 Az Adatkezelő felhívja az érintett figyelmét, hogy letilthatja a közösségi pluginek megjelenítését. Ilyenkor egy süti kerül beállításra, amely megakadályozza az adatok továbbítását a Facebook felé, kivéve, ha az Érintett böngészőjében ezt a sütit célzottan vagy „Az összes cookie törlése” funkció segítségével törli. A letiltás bármikor megismételhető.

Social Plug-inek (közösségi oldalak bővítményei): A Webáruház személyesebbé tétele érdekében az a Facebook, a Google oldalak pluginjai (bővítményei) kerülnek alkalmazásra. Ennek érdekében a Webáruház a „LIKE” (tetszik) gombot, a „Google +1” gombot használja, amelyeket a Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA), Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) vállalatok tesznek elérhetővé.

Ha az Érintett felkeresi a Webáruház egyik oldalát, amely rendelkezik ilyen bővítménnyel, a bővítmény közvetlen kapcsolatot hoz létre a Facebook-kal és a Google+-szal. Ha a látogató be van jelentkezve a Facebook-on vagy a Google-nál, azok hozzárendelhetik az Érintett látogatását Facebook, illetve Google+-fiókjához. Ha az Érintett alkalmazza a bővítményeket, például a „Tetszik” gombra kattint, vagy hozzászólást ír, a böngészője közvetlenül továbbítja az adott információt a Facebook felé, ahol az tárolásra kerül. A Facebookról, illetve a Google+-ról történő kijelentkezés megakadályozza az adatoknak a látogató profiljához történő hozzárendelését. Ezek a vállalatok weboldalaikon részletes információkat bocsátanak rendelkezésre az Érintett adatainak a hozzájárulása megadását követően történő használatának jellegéről, céljáról és adatainak további feldolgozásáról (Facebook adatvédelmi tájékoztató, Google adatvédelmi nyilatkozat).

 Ugyanitt további információkat talál az Érintett a jogaira, magánélete védelmét célzó beállításokra és tiltakozási jogának gyakorlására vonatkozóan.

Az érintett böngészője beállításával letilthatja a sütik használatát, azonban ebben az esetben nem tudja kihasználni a Webáruház összes funkcióját.

A sütik letiltását az egyes webböngészőkben az alábbi módokon tudja megtenni:

7. Az érintett jogai, jogorvoslati lehetőségek

Hozzáférés joga: az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arról, hogy személyes adatai kezelése az Adatkezelőnél folyamatban van-e. Az érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz hozzáférni.

 Az Érintett jogosult továbbá hozzáférni azokhoz az információkhoz is, melyeket jelen tájékoztató tartalmaz.

 Helyesbítéshez való jog: az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje.

Törléshez (“elfeledtetéshez”) való jog: az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Törlési kérelem esetén az Adatkezelő megvizsgálja, hogy az adatkezelésnek mi a pontos jogalapja (van-e a hozzájáruláson kívül más jogalapja), és ha a törlés feltételei fennállnak törli az adatokat. Törlés esetében az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy mindazok töröljék az adatokat, akikhez az adat az Adatkezelőn keresztül eljutott.

 Korlátozáshoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelés korlátozását kérje, ha vitatja az adatkezelés pontosságát, jogellenes adatkezelés esetén az adatok törlését ellenzi, az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatra, de az érintett igényli azokat jogérvényesítés céljából, vagy az érintett a tiltakozási jogával ért az adatkezelés ellen. A korlátozás feloldásáról az Adatkezelő az Érintettet előzetesen tájékoztatja. Az Adatkezelő tájákoztatja valamennyi címzetett a korlátozásról, akivel a személyes adatot közölték.

 Adathordozhatósághoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ezeket másik adatkezelőnek továbbítsa (vagy továbbíttassa az adatkezelővel ha ez technikailag megvalósítható). Ez a jog abban az esetben illeti meg az Érintettet, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

 Tiltakozáshoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az adatkezelés ellen, ha az közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy ha az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke (ideértve a profilalkotást is).

 Az Adatkezelő direkt marketing (hírlevél, reklámajánlatok küldése) és profilalkotási tevékenységével kapcsolatban az érintett bármikor tiltakozhat.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), legfeljebb azonban 30 napon belül az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadja a kért tájékoztatást, illetve a hozzájárulás visszavonása esetén törli az adatokat. Az Adatkezelő helyesbítés, törlés esetén minden olyan címzettet tájékoztat, akivel az adatot közölték.

Ha az Adatkezelő az érintett kérésének nem tud eleget tenni, erről az Érintettet 30 napon belül tájékoztatja.

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az adatok kezeléséhez történő hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett adatkezeléshez kapcsolódó jogait az Adatkezelő 1. pontban meghatározott elérhetőségein gyakorolhatja.

Az érintett jogorvoslati igénye esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, [email protected]), vagy választása szerint az Adatkezelő székhelye, az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.

8. Adatbiztonság

Adatkezelő az adatkezelést akként végzi, hogy annak során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Adatkezelő az adatokat a technológia állásának leginkább megfelelő információtechnológiai megoldásokkal védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az érintett által a regisztráció során létrehozandó felhasználói fiók az érintett által megadott jelszóval védett.